Skala Współpracy NGO – podsumowanie projektu

Projekt „Skala Współpracy NGO” trwał ponad 2,5 roku i był bardzo innowacyjnym pomysłem adaptacji na polskie warunki modelu dynamiki grupowej, który może być wykorzystywany do wzmacniania organizacji pozarządowych. To jeden z niewielu przykładów, gdy nowoczesna, stworzona na zachodzie Europy teoria, trafia do Polski wprost do organizacji, a nie do bogatego biznesu. To polskie organizacje pozarządowe są w tym przypadkiem głównymi beneficjentami i prekursorami nowego podejścia. Projekt zakładał przetłumaczenie teorii, stworzenie nowoczesnych narzędzi, przeszkolenie trenerów oraz prototypowanie rozwiązań z 60 organizacjami, a następnie skalowanie działań. Od początku zakładano, że jest to projekt, którego pozytywne efekty będą odczuwalne w 3. sektorze na długo po formalnym zakończeniu projektu.

Zobacz podsumowanie graficzne całego projektu >>>.

Cele

Skala Współpracy NGO był to wizjonerski projekt przetłumaczenia, adaptacji oraz wdrożenia opracowanego w środowisku międzynarodowym, modelu tzw. Skali Współpracy, który stanowi koncepcję  zmiany, ulepszenia, wspierania działań i kultury organizacji na „skali” od konfliktu do synergicznej współpracy. Jest to nowy model „dynamiki grupowej” w organizacji, który ułatwia zarządzanie zespołem w ngo oraz pozwala na skuteczny rozwój zaangażowania a przez to zwiększa efektywność działań misyjnych stosujących go organizacji.

Projekt był realizowany na terenie całej Polski i online od lipca 2021 do grudnia 2023 na terenie całej Polski.

Celem projektu było wzmocnienie organizacji obywatelskich w tworzeniu i doskonaleniu zasobów oraz rozwijania strategii działania poprzez dostarczenie gotowego modelu budowania kultury współpracy w organizacji wraz z niezbędnym wsparciem w postaci wiedzy oraz narzędzi do zastosowania.

Model Skali Współpracy jest gotowym „przepisem” na tworzenie kultury współdziałania, brania odpowiedzialności, zaangażowania w organizacjach oraz dostarcza rozwiązań budowania i radzenia sobie w sytuacjach przeciwnych; zobojętnienia, a czasem nawet konfliktu, czy walki. Tak jak „Cykl Kolba” stał się uniwersalnym modelem kształcenia dorosłych, tak Skala Współpracy może stać się gotowym modelem tworzenia zaangażowanej organizacji.

Organizacje w projekcie

Projekt skierowany był do polskich organizacji pozarządowych, które tworzą grupy wolontariuszy i współpracowników (min. 6 osób). Pierwszeństwo w projekcie miały organizacje, które doświadczały problemów wskutek pandemii Covid – 19 i były zainteresowane rozwijaniem wolontariatu długoterminowego. 

Organizacje rekrutowano według ról wynikających z logiki projektu. Przewidziano trzy takie role:

 • Centra Współpracy (3 organizacje) – duże organizacje wspierające inne ngo. Swoiste „huby”. Chodziło o centra wolontariatu, OWESy, federacje. Centra miały zapewniać skalowalność projektu.
 • Ambasadorzy Współpracy  (18 organizacji) – duże i średnie organizacje aktywne w swoim środowisku lokalnym, które współpracują z innymi organizacjami. Ambasadorzy mieli zapewnić kaskadowanie projektu.
 • Organizacje współpracy (40 organizacji) – pozostałe organizacje, zainteresowane rozwojem współpracy z wolontariuszami i beneficjentami. W pierwszej kolejności zostały tu zaproszone organizacje, które brały udział w poprzednim projekcie FIO Pracowni Nauki i Przygody „Wygrywaj Wolontariat”.

Dla organizatorów było ważne, aby rekrutować organizacje z całej Polski, aby projekt nie zamknął się w metropoliach i najaktywniejszych województwach.

Przebieg

Projekt został zaplanowany w następującej logice:

W komponencie „wiedza” powstało:

 • Tłumaczenie modelu
 • Tłumaczenie książki
 • Certyfikacja
 • Gra planszowa i online
 • Film promocyjny
 • Narzędzie „mierzące” – karty Jakości Współpracy
 • Narzędziownik
 • Broszura „Jak stosować Skalę Współpracy w organizacji”

W etapie dzielenia się wiedzą podjęto następujące działania:

 • Rekrutacja organizacji do projektu
 • Rekrutacja i szkolenie trenerów
 • 10 Webinarów
 • 19 Szkoleń w regionach (16 stacjonarnie, 3 online)
 • Szkoła Letnia

Na etapie wdrożenia odbyły się:

 • Rozgrywki i szkolenia w organizacjach
 • Szkolenia dodatkowe
 • Budżet wspierający wdrożenie (do 1000 PLN dla organizacji „ambasadorskich” i „centrów”)

W ramach utrwalania i rozpowszechniania rezultatów zorganizowano konferencję online i zadbano o szeroką publikację materiałów które powstały.

Najważniejsze wnioski z ewaluacji

Poniżej odpowiedzi na kluczowe pytania badawcze:

Czy w organizacjach biorących udział w projekcie zaszła zmiana w zakresie lepszej współpracy?  

Zmiana w zakresie lepszej współpracy została zapoczątkowana. Uczestnicy projektu deklarują, że Model Skali Współpracy ma szansę udoskonalić współpracę w organizacji, jednak upłynęło za mało czasu, by tę zmianę można już było dostrzec.

Czy w organizacjach biorących udział w projekcie zaszła zmiana w zakresie pozyskiwania i utrzymywania zespołu wolontariuszy?

Zastosowanie Modelu Skali Współpracy ma wpływ na wszystkich członków organizacji, niezależnie od charakteru ich pracy. Nie sposób jednak potwierdzić, że projekt znacząco wpłynął na pozyskiwanie i utrzymanie zespołu wolontariuszy.


W jaki sposób model Skali Współpracy może być stosowany? (co to znaczy?)

Model Skali Współpracy wzmacnia kompetencje współpracy w zespole, rozumienia przyczyn konfliktu, stagnacji, synergii w zespole, a także pracy nad motywacją własną i zespołu. By go wdrożyć potrzebna jest operacjonalizacja i dostarczenie narzędzi. Takim narzędziem jest przede wszystkim gra Poławiacze Pereł. 

Czy model Skali Współpracy jest dla polskich organizacji użyteczny i atrakcyjny?

Model Skali Współpracy ma duży potencjał. Przedstawiciele organizacji uznali go za użyteczny i atrakcyjny, możliwy do zastosowania w rozmaitych organizacjach.

Czy model Skali Współpracy może przyczynić się do realnej zmiany w organizacjach? 

Tak, Model może przyczynić się do realnej zmiany w organizacjach. Wymaga to kontynuacji działań w zakresie jego propagowania. 

Jakie dobre praktyki w zakresie zarządzania tym projektem warto stosować w przyszłości? 

Warto zwiększyć liczbę działań prowadzonych stacjonarnie; działania online powinny być jedynie uzupełnieniem, możliwym do zastosowania w trakcie działań projektowych, ale nie w okresie inicjacji projektu. 

Warto wypracować bardziej przystępną formę instrukcji gry Poławiacze Pereł (może w formie filmu?).

Jakie obszary w zakresie zarządzania tym projektem należy udoskonalać?

Uczestnicy zdecydowanie preferują formy uczestnictwa na żywo, a nie online. Należy usprawnić komunikację między koordynatorem, a uczestnikami.

Wnioski z ewaluacji podkreślają dużą wartość, jaką byłoby kontynuowanie projektu, w bardziej zindywidualizowanej formie i z przewagą działań stacjonarnych nad online.

DZIĘKUJEMY!

Dziękujemy wszystkim, którzy przeżyli z nami tę niezwykłą przygodę. Dziękujemy osobom wolontariackim z Pracowni Nauki i Przygody za wiele godzin pomocy, cierpliwości i wsparcia by nasz projekt się udał. Dziękujemy osobom współpracującym, które dołączały na różnych etapach działań.

To dzięki Wam udało się zrealizować naprawdę nowatorski i złożony projekt, który ma szansę jeszcze długo i szeroko wspierać sektor organizacji pozarządowych w Polsce.