Wymiana „Connection through Adventure” – relacja

[for English scroll down]

W dniach 2-8 lipca 2018 przedstawiciele Pacowni Nauki i Przygody wzięli w wymianie międzynarodowej organizowanej przez holenderskie stowarzyszenie „Buitendoor” w ramach sieci Outdoors As a Tool, której partnerem jest także nasza fundacja. Był to tygodniowy, outdoorowy wyjazd na obóz w Holandii z uczestnikami z innych krajów m.in. Holandii, Bułgarii, Rumunii, Łotwy, Rosji, Chorwacji i Niemiec. W ramach wyjazdu zażyliśmy trochę obozowego życia: mieszkania w lesie w namiotach, spania w hamakach, budowania biwaków, plenerowego gotowania.

Tydzień zaczął się od integracji i team-buildingu. Poznaliśmy wiele gier outdoorowych i mieliśmy wprowadzenie do podstawowych zagadnień teoretycznych w zakresie „pedagogiki przygody”. Pierwszym dużym wyzwaniem była budowa domków na drzewach. Nauczyliśmy się wspinania na drzewa za pomocą sprzętu wspinaczkowego. Nauczyliśmy się jak wiązać węzły pozwalające umieścić platformy na odpowiednim poziomie bez uszkadzania drzew. Spędziliśmy dwa dni na wysokości ucząc się i pracując w bardzo radosnej atmosferze.

Kolejny dzień był dniem warsztatów przygotowywanych przez różne kraje. Do wyboru były zatem warsztaty z odnajdywania swojej roli w grupie, z rękodzieła, z samodzielnego robienia hamaków, z budowania biwaku, z orientacji w terenie, z akceptacji. Nasza polska grupa poprowadziła warsztat z gier outdoorowych – szczególnie z użyciem Gumizeli. Ten dzień był dniem wymiany doświadczeń.

Po  kilku dnach w lesie spędziliśmy dzień w Utrechcie grając w grę miejską, w ramach której odnaleźliśmy wiele ciekawych zakątków miasta i wykonaliśmy zadania specjalne takie jak np. uzyskanie zaproszenia do czyjegoś domu, pomoc komuś na ulicy, zapytanie przechodniów o przygodę ich życia, próbowanie nowych zawodów.

W programie był również spacer na orientację w ramach którego musieliśmy dojść do określonego celu, z którego rozpoczęliśmy wyprawę kajakową po pięknym holenderskim kanale.

Wszystkie te przygody pozwoliły nam doświadczyć, czym jest outdoor education w działaniu. Poznaliśmy wielu ciekawych ludzi z którymi dzielimy pasję do przygody i do edukacji w jej zakresie.

Wyjazd realizowanybył w języku angielskim i dofinansowany ze środków programu Erasmus+.

[English]

On July 2-8, representatives of Manufacture of Science and Adventure  took part in the international exchange organized by Buitendoor from Outdoors As a Tool network, whose partner is also our foundation. It was a week-long, outdoor trip to a camp in the Netherlands with participants from other countries, including The Netherlands, Bulgaria, Romania, Latvia, Russia, Croatia and Germany. As part of the trip, we took a little camp life: living in the woods in tents, sleeping in hammocks, building camps, outdoor cooking.

The week began with integration and team-building. We have met many outdoor games and had an introduction to the basic theoretical issues in the field of „adventure education”.

The first big challenge was the construction of tree houses. We learned climbing trees using climbing equipment. We’ve learned how to tie knots to place platforms at the right level without damaging the trees. We spent two days at high learning and working in a very joyful atmosphere.

The next day was the day of workshops prepared by various countries. The choice was, therefore, workshops on finding their role in the group, from handicrafts, from making hammocks, from building a camp, from orientation in the field, from acceptance. Our Polish group ran a workshop on outdoor games – especially with the use of Gumizela. This day was a day of exchanging experiences.

After a few days in the forest, we spent a day in Utrecht playing a city game, in which we found many interesting corners of the city and made special tasks such as getting an invitation to someone’s home, helping someone on the street, asking passers-by for the adventure of their life, trying new professions.

The program also included an orientation walk within which we had to reach a specific destination, from which we started a kayaking trip on the beautiful Dutch channel.

All these adventures allowed us to experience what is outdoor education in action. We’ve met many interesting people with whom we share a passion for adventure and education in its field.

The trip was carried out in English and co-financed by the Erasmus + program.

/KK/