Relacja ze spotkania sieci Outdoors as a tool 2018

[for English scroll down]
Na początku lutego Kasia z naszej fundacji brała udział w corocznym spotkaniu europejskiej sieci Outdoors as a Tool, które odbyło się w Utrechcie w Holandii. W tym roku gospodarzem była zaprzyjaźniona z nami organizacja Stichting Buitendoor, która obchodziła swoje 5 urodziny :)

Odbyło się kilka spotkań roboczych na których członkowie OAT zapoznali się z inicjatywami podejmowanymi w różnych krajach i szukali możliwości współpracy.
Projektowali gry mające na celu przekroczenie strefy komfortu i zarządzanie strachem – w tym przypadku były to dwa ćwiczenia z pułapkami na myszy.
Goście uczestniczyli w imprezie urodzinowej gospodarzy na której były prezentacje dotyczące przeszłości i przyszłości organizacji, premiera książki o metodach stosowanych w Buitendoor, warsztaty kulinarne, gry na współpracę i śpiewy przy gitarze. Poza tym międzynarodowy zespół zaprojektował grę  „scavenger hunt” dla pracowników i wolontariuszy gospodarzy. Wspólne posiłki i rozmowy do późna bardzo sprzyjały integracji :)To dla nas bardzo ważne, aby podtrzymywać kontakty z partnerami z całej Europy. Dzięki temu możemy lepiej się poznawać, dzielić doświadczeniami i metodami, inspirować wzajemnie a także w miarę możliwości brać udział we wspólnych projektach i wymianach międzynarodowych.
To był dobry czas tworzenia wspólnej wizji i planów na przyszłość.
Na spotkaniu byli przedstawiciele organizacji oudoorowych z Holandii, Polski, Niemiec, Łotwy i Szwecji.

At the beginning of February Kasia from our foundation took part in the annual meeting of the European network Outdoor As a Tool. It took place in Utrecht (the Netherlands). This year the host organization Stichting Buitendoor celebrated its 5th birthday :)

There were several working meetings at which OAT members got acquainted with the initiatives undertaken in different countries and  were looking for cooperation opportunities.
They designed games aimed at crossing the comfort zone and managing fear – in this case, there were two exercises with mouse traps.
Guests took part in the host birthday party where presentations were given about the past and future of the organization. There were also the premiere of the book about the methods used in Buitendoor, culinary workshops, games for collaboration and guitar chants. In addition, the international team designed the game „scavenger hunt” for the employees and volunteers of the hosts. Common meals and conversations until late were very useful for integration :)

It is very important for us to maintain contacts with partners from all over Europe. Thanks to this we can get to know  each other better, share our experiences and methods, inspire each other and if possible take part in international projects and exchanges.
It was a good time to create a shared vision and plans for the future.
At the meeting there were representatives of outdoor organizations from the Netherlands, Poland, Germany, Latvia and Sweden.

fot. K. Krężałek